నోటి పొక్కులు.. తగ్గాలంటే

చిట్కా వైద్యం నోటి పొక్కులు.. చాలా మందికి నోటిపక్కనో, లోపలో పెదవుల అంచుల్లోనో ముందు దురదలా మొదలై చిన్న పొక్కుల్లా వచ్చి, పుండుగా మారి, క్రమంగా ఎండి,

Read more