కాఫీ టేబుల్లోనే ఫ్రిజ్‌

ఇంట్లో కొత్త వస్తువులు ఉదయం కాఫీ తాగుతూ పేపర్‌ చదవడం దగ్గర్నుంచి టివి చూడాలన్నా, కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవాలన్నా కాఫీ టేబుల్‌ ఎదురుగా ఉన్న సోఫాలో వాలిపోతాం.

Read more