నారికేళ పోషకం

ఈ కాలంలో వేడి ఉపశమనానికి ప్రతి ఒక్కరూ కొబ్బరి బోండాంను తాగుతారు.అసలు ఈ కొబ్బరి బోండాంలో ఉన్న ప్రయోజనాలేమిటో ఇది వలన మనకు లభించే పోషకాలేమిటో తెలుసుకుందాం.

Read more

కొబ్బరి ప్రయోజనాలు

కొబ్బరి ప్రయోజనాలు కొబ్బరికాయ మనకు ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. పై పీచు మొదలుకొని లోపలి గుజ్జు వరకు పనికొస్తుంది కాబట్టే దీన్ని సంపూర్ణ ఫలం అన్నారు. శుభకార్యాల

Read more