చిరంజీవి ఇంట్లో ‘కాస్‌ ఆఫ్‌ ఎయిటీస్‌’ పార్టీ

1980 దశకంలో కలిసి నటించిన తారలే సభ్యులు హైదరాబాద్‌: 1980వ దశకంలో కలిసి నటించిన తారలంతా కలిసి ‘క్లాస్‌ ఆఫ్‌ ఎయిటీస్‌’ పేరిట ఓ క్లబ్ ను

Read more