కొలెస్ట్రాల్‌లో రకాలు

కొలెస్ట్రాల్‌లో రకాలు కొలెస్ట్రాల్‌ అనేది మైనం లాంటి పదార్థం. ఇది శరీరం అంతటా ఉంటుది. కొలెస్ట్రాల్‌ శరీరంలో తీసుకున్న ఆహారం నుండి, శరీరం లోపల నుండి తయారవ్ఞతుంది.

Read more