పిల్లలు పొద్దస్తమానం టివి చూస్తున్నారా

పిల్లలు అదే పనిగా టివి చూస్తుంటే వారిలో మార్పు తేవాలి. తల్లిదండ్రులు, ఇతర కుటుంబ సభ్యుల నుంచే పిల్లలు టివి చూడటం నేర్చుకుంటారు. చాలా మంది మహిళలు

Read more