నీతి కథ : కరోనా వైరస్‌

అవగాహన కథ ఆఫీసు నుండి అప్పుడే వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాడు శ్యామ్‌. వెళ్లి తినడానికి ఫ్రెష్‌ అయి రండి అంటూ లోపల నుండి బయటకు వచ్చింది రమ్య.

Read more

దీపం జ్ఞాన చిహ్నం!

తెలుసుకోండి .. దీపం జ్ఞ్ఞాన చిహ్నం. నిర్లక్ష్య మన్న చీకటిని పారదోలే దివ్యజ్యోతి. ప్రతి ఇంట్లోనూ దేవుని ముందు ఉద యం, సాయం సంధ్యవేళ ఒకటి, రెండుసార్లు

Read more