మేధస్సును పెంచే చదరంగం

చదరంగంలో బొమ్మల పావులు మరీ కొత్తవేం కాదు. మధ్యయుగం నుంచీ నాటి రాజ్యాలని పోలిన పావ్ఞల్ని తయారుచేయడం వాడుకలో ఉంది. పావ్ఞలతోబాటు బోర్డుల్నీ ఎంతో విలువైన రాళ్లతోనూ

Read more