‘చెప్పు దెబ్బలతో అవినీతి ఆగుతుందా?

ఒక్కమాట (ప్రతి శనివారం) ‘చెప్పు దెబ్బలతో అవినీతి ఆగుతుందా? అవినీతి అధికారులనువదిలిపెట్టం, అవినీతికిపాల్పడేవారు ఎంతటివారైనా కఠినశిక్షలనుంచి తప్పించుకోలేరు, అవి నీతిని కూకటివేళ్లతో నిర్మూలించడం మాధ్యేయం అం టూ

Read more