కాలీ ఫ్లవర్‌తో…

కాలీ ఫ్లవర్‌తో… కాలీఫ్లవర్‌ కూడా ఓ రకమైన పువ్వుజాతికి చెందినదే. విదేశాల నుండి భారతదేశానికి చేరింది. కాలీఫ్లవర్‌ పువ్ఞ్వలలో చాలా ఖాళీలు ఉంటాయి. వీటి మధ్య పురుగులు

Read more