కారణ జన్ములకే కైవల్య పదవి

కారణ జన్ములకే కైవల్య పదవి బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి: ధ్యానయోగంలో సిద్ధిని పొంది జన్మరాహిత్యమందిన సదానందుడు బుద్ధ భగవానుడు, మాయాదేవి, శుద్ధోధనుల పుత్రరత్నమతడు, మానవ జీవిత అవస్థలు

Read more