ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కొనే చర్యలు సమగ్రంగా ఉండాలి

ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కొనే చర్యలు సమగ్రంగా ఉండాలి పనాజీ: ఉగ్రవాదం సాంకేతికతో మరింత ప్రమాదంగా మారిందని, దానిని ఎదుర్కొనేందుకు సమగ్రంగా చర్యలుండాలని ప్రధాని మోడీ అన్నారు. బ్రిక్స్‌ వార్షిక

Read more