నవ పారిశ్రామిక విప్లవం

నవ పారిశ్రామిక విప్లవం బ్రిక్స్‌ దేశాలకు భారత ప్రధాని మోడీ విజ్ఞప్తి కొత్త లోకానికి సాంకేతిక నిచ్చెన జోహాన్స్‌బర్గ్‌: నాలుగో పారిశ్రామికవ విప్లవం దిశగా బ్రిక్స్‌దేశాలతో భారత్‌

Read more