మన దృష్టికోణం

మన దృష్టికోణం పరిస్థితి ఏదైనా మన దృష్టికోణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మనం దానిని ఏకోణంలో చూడాలి. సకారాత్మక దృష్టి కోణం కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పరిస్థితి సాఫల్యం

Read more

నిష్కామకర్మలు అనుసరణీయం

నిష్కామకర్మలు అనుసరణీయం మానవుల్లో ఉన్న అహంకారమే అతని నలువైపుల ఉన్న వాతావరణాన్ని విషతుల్యం చేసింది. అహం కారణంగానే మానవ్ఞలు ఇతరులతో వ్యవహరించే తీరు సరిగా లేకపోవడానికి కారణంగా

Read more