మాకంద పద్య రామాయణం పుస్తకావిష్కరణ

మాకంద పద్య రామాయణం ..పుస్తకావిష్కరణ డి.సి.నారాయణరెడ్డి సృష్టించిన మాకందం పద్యావళి ప్రేరణతో పెద్దాడ సూర్యనారాయణమూర్తి వాల్మీకి రామాయణాన్ని మాకంద పద్య రామాయణంగా రాశారు. ఈ పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో

Read more