బౌద్ధమత వైభవానికి సాక్ష్యం బొజ్జన కొండ

బౌద్ధమత వైభవానికి సాక్ష్యం బొజ్జన కొండ బౌద్ధ్ధమతం విరాజిల్లిన శతాబ్దాల నాటి గుర్తులు విశాఖ పరీవాహక ప్రాంతంలో అనేక చోట్ల కనిపిస్తాయి. పావ్ఞరాల కొండ, బావికొండ, తొట్ల

Read more