బాడీ పాలిషింగ్‌

అందమే ఆనందం బ్యూటీపార్లర్‌కి వెళ్లినప్పుడు అక్కడివారు మీ చర్మానికి టాన్‌పట్టేసింది. బాడీ పాలిషింగ్‌ చేయించుకోవచు కదా అసలింతకీ ఇది ఎందుకు చేయించుకుంటారు? ఎలా చేస్తారు? ప్రయోజనాలేంటి? ఇలా

Read more