ఈ పాపంలో పాలకుల భాగం లేదా?

ఒక్కమాట (ప్రతి శనివారం) ఈ పాపంలో పాలకుల భాగం లేదా? ఎంతగా ఓదార్చినా మరెన్ని మాటలు చెప్పినా, ఇంకెన్ని లక్షలు ఇచ్చినా పోయిన ప్రాణాలు తిరిగిరావ్ఞ. భార్యను

Read more

పడవ పాపం తలాపిడికెడు

పడవ పాపం తలాపిడికెడు ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తూ ఆహ్లాదకరంగా బంధుమిత్రులతో గడపాలనే కోరికలతో బయ లుదేరిన పర్యాటకులను బోటురూపంలో మృ త్యువు కబళించింది. ఒకరుకాదు, ఇద్దరుకాదు ఏకంగా

Read more