ఉమ్మిలో నెత్తురుకు కారణాలు

ఉమ్మిలో నెత్తురుకు కారణాలు సాధారణంగ ఉమ్మిలో నెత్తురు ముక్కునుంచి రక్తం కారిన కొంతసేపటి తరువాతనైనా కనిపిస్తుంది, లేదా బ్రష్‌తో బలంగా దంతధావనం చేసినప్పుడు చిగుళ్లకు గాయం కావడం

Read more

రక్తం ఎలా గడ్డ కడుతుంది?

రక్తం ఎలా గడ్డ కడుతుంది? ఏదైనా రక్తనాళం తెగినప్పుడు మొట్టమొద టగా రక్తనాళం గోడలు కుంచించుకుంటాయి. అలా కుంచించుకోవడం వలన రక్తనాళం ఇరుకుగా తయారై, అక్కడినుంచి కారే

Read more