నలుపు మంచిదే!

రంగులు ఎన్నో రకాలు. కానీ కొందరికి ఆకుపచ్చ ఇష్టం. ఇంకొందరికి నీలం ఇష్టం. ఇలా ఒక్కోక్కరికి ఒక్కో రకం రంగు ఇష్టం. కానీ ఈకాలం యూత్‌ పిల్లల్లో

Read more