నల్లటి మచ్చలకు దూరం

నల్లటి మచ్చలకు దూరం ముఖంపై నల్లటి మచ్చలు ఒక్కసారి బయటకి వచ్చాయో అంత త్వరగా మాయమవ్వవ్ఞ. వాటిని బాగు చేసుకోలేక వదిలేస్తాం. అది అలవాటుగా మారి అందం

Read more