పుట్టిన రోజు జేజేలు

బాల గేయం పుట్టిన రోజు జేజేలు పుట్టిన రోజు జేజేలు చిట్టిపాపాయి ఏటేటా నికిలాగే దీవెనలందించాలి నీ ముద్దుమురిపాలకే అమ్మమురిసిపోవాలి నీముచ్చట మాటలకే నాన్న కరిగిపోవాలి నీ

Read more