ఆకలి చావులను కొట్టి పారేసిన త్రిపుర ప్రభుత్వం

త్రిపుర: త్రిపుర లోని గిరిజనులు ఎక్కువగా నివసించే ధలాయి జిల్లాలో ఆకలిచావులు సంభవిస్తున్నాయనే వార్తలను త్రిపుర ప్రభుత్వం కొట్టిపారేసింది.అయితే నిజనిజాలను తెలుసుకోవటానికి ధలాయి జిల్లా మేజిZసేట్‌ ఆకలి

Read more