బయో మెడికల్‌ వ్యర్థాల అనర్థాలు

బయో మెడికల్‌ వ్యర్థాల అనర్థాలు ఆస్పత్రుల నుంచి వెలువడే వ్యర్థాలను శాస్త్రీయ పద్ధతు ల్లో సంస్కరించి బయటకు పంపే వ్యవస్థ సరిగ్గా లేక అనేక వ్యాధులు ముట్డడిస్తున్నాయి.

Read more