బిలాల్‌పూర్‌ పోలీసుస్టేషన్‌లో ఏం జరిగింది?

ఇప్పటి వరకు పోలీసు నేపథ్యంలో ఎన్నో సినిమాలు చూసి ఉంటారు. కానీ ఇలాంటి పోలీసు ఆఫీసర్‌ను, ఇలాంటి కథను మీరు మాత్రం ఖచ్చితంగా చూసి ఉండరు.. పోలీసు నేపథ్యంలో

Read more