భక్తవత్సలునికి 108 వార్షికములు

భక్తవత్సలునికి 108 వార్షికములు సాయిబాబా రాజమండ్రి అనగానే టెంబేస్వామి రాజమండ్రి నుండి పంపిన శ్రీఫలం అందరికి సహజంగానే జ్ఞప్తికి వచ్చును. ఇక రాజమండ్రి టెంబేస్వామి అనగానే ఆయన

Read more