దళిత ఆత్మగౌరవ పతాక భాగ్యరెడ్డి వర్మ

నేడు భాగ్యరెడ్డి వర్మ జయంతి మానవ సమూహాలమధ్య ఆదిపత్య భావజాలం సృష్టిస్తున్న ఆరాచకం ఈనాటిది కాదు. ఆదిమజాతుల నుండి ఆధునిక సమాజాల దాకా ఆదిపత్యమానవ సమూహాలు బలహీనులపైన

Read more