ప్రేమంటే నీకు తెలుసా?

ప్రేమ కోసం జీవితాలను త్యాగం చేసిన వారున్నారు. అదే ప్రేమ కోసం ప్రాణాలను తీస్తున్న సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రేమ ఎప్పుడూ ఎవరికీ హాని

Read more