తులసి ప్రాశస్త్యం

ఆధ్యాత్మిక చింతన తులసి దేవతా మొక్క, తులసి మొక్క ఉండని గృహం ఉండదు. ప్రతి నిత్యం తులసిని సేవిస్తే చాలు భక్తి పారావశ్యంతో మనసు నిడి పోతుంది.

Read more