మురిపించే కంకణాలు

మురిపించే కంకణాలు ఒకప్పుడు చేతినిండా డజను డజను గాజులు వేసుకోవడం సాంప్రదాయం. కాని అవి అన్ని డ్రెస్సుల మీదకు బాగోవ్ఞ. నేటి ఫ్యాషన్‌లో జీన్స్‌కి, మోడల్‌డ్రెస్సుల మీదకు

Read more