బాల గేయం: సరదా .. సరదా..

పిల్లల కోసం పాట ఆదివారం వచ్చింది బడికి సెలవ్ఞ ఇచ్చారు ఆలస్యంగా లేచాను తలంటు స్నానం చేశాను ఫలహారమ్మును తిన్నాను స్నేహితులందరు వచ్చారు బ్యాటు బంతి పట్టాము

Read more

బాల గేయం: పువ్వులండి పువ్వులు

పువ్వులండి పువ్వులు ఎంతో చక్కని పువ్వులు అందమైన పువ్వులు ఆనందమిచ్చే బలు హాయినిచ్చేపువ్వులు ఆహ్వానించే పువ్వులు దైవం చెంతన పువ్వులు పూజకు నోచే పువ్వులు తరుంవులపైనా పువ్వులు

Read more

బాల గేయం: అమ్మ ప్రేమ

అమ్మజోల పాటలో హాయి ఎంతో ఉన్నది పండు వెన్నెల వన్నెల కన్న మిక్కిలి మిన్నది అమ్మ అనెడి పిలుపులో ప్రేమామృతం ఉన్నది ఇంటిల్లిపాదికిలను జీవజలముల ఊటది అమ్మ

Read more

బాల గేయం : పెంచాలి వనాలు

బట్ట కట్టనినాడే మానవుడు బతికించేది చెట్టన్నాడు అమ్మోరని కొలిచాడు ఆరగింపులెట్టేడు అన్నీనాకే తెలుసన్నవాడికి నవనాగరీకుడనని విర్రవీగుతున్న వాడికి చెట్టు విలువ పట్టదు బతుక నేర్చిన బడాచోర్‌ బుగ్గి

Read more