అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు

ముద్ర (ప్రతి ఆదివారం) అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు ఆంధ్ర దేశపు మట్టి అదిమాకు కనకము ఆంధ్రదేశపు జలము అమృతంపు రసము ఆంధ్రదేశపు గాలి అది మాకు ప్రాణము ఆంధ్రదేశమే

Read more