విధ్వంసం ‘అణు భవాలు పట్టని కేంద్రం

విధ్వంసం ‘అణు భవాలు పట్టని కేంద్రం కుంభకోణాల చరిత్ర కలిగిన సంస్థతో ఒప్పందాలు కుదు ర్చుకుని అణుపార్కు నిర్మాణాన్ని చేపట్టడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధం కావడం విస్మయం

Read more