ప్రెస్‌రూమ్‌లో ఆడియో కనెక్షన్‌ కట్‌

ప్రెస్‌రూమ్‌లో ఆడియో కనెక్షన్‌ కట్‌ చెన్నై: తమిళానడు శాసనసభలోని ప్రెస్‌రూమ్‌లో ఆడియె సిస్టమ్‌ వైర్నఉ కట్‌ చేయటంతో సభలో ఏం జరుగుతోంతో తెలియని పరిస్థితి ఉంది.

Read more