ఇంటర్వ్యూలో ఎలా ?

ఎదటివాళ్లు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మధ్యలో మాట్లాడకుండా వారు చెప్పే విషయాలను శ్రద్దగా వినాలి. ఎదుటివ్యక్తి మాట్లాడటం పూర్తయిన తరువాతనే మీరు మాట్లాడాలి. గ్రూప్‌ డిస్క షన్లు లలో మాట్లాడాల్సి

Read more