సమాచార హక్కు ఉద్యమనేతలపై హింసాత్మక దాడులు

సమాచార హక్కు ఉద్యమనేతలపై హింసాత్మక దాడులు అవినీతి లంచగొండితనం తదితరఅక్రమాలను బయ టపెట్టడానికి ప్రయత్నించే సమాచార హక్కు ఉద్య మనేతలపైదాడులు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నా యి. ఏదో ఒకవిధంగా

Read more