విశ్వమానవ శ్రేయస్సే ‘అతిరాత్రం’

విశ్వమానవ శ్రేయస్సే ‘అతిరాత్రం’ మన దేశంలో పురాణ కాలం నుంచి యజ్ఞయాగాదులకు ప్రాధాన్యత ఉంది. విశ్వశ్రేయస్సును కాంక్షించే రుషులు నిరంతరం చేసే యజ్ఞాలకు ప్రత్యేకత ఉంది. త్రేతాయుగంలో

Read more