శవాసనం

శవాసనం ఈ ఆసనం వేయడం వలన శరీర అవయవాలలోని అలసట తీరుతుంది. అందు వలన యోగాసనాలు వేసిన తరువాత శరీరానికి కొంత విశ్రాంతి నివ్వడం ఎంతో మంచిది.

Read more