జలంధర బంధం

జలంధర బంధం   ముందుగా పద్మాసనంలో కూర్చుని రెండు చేతులను భుజముల ప్రక్కలకు మడిచి, చిటికెన వేళ్లను రెండు భుజముల మీద ఆనించి, చుబు కాన్ని ఛాతిభాగం

Read more