అమ్మో ఇలాంటి పాత్రలోనా..?

అమ్మో ఇలాంటి పాత్రలోనా..? ఆర్నాల్డ్‌ స్వార్జనెగర్‌.. అనగానే ఆడియన్స్‌కు టెర్మినేటర గుర్తుకురావటంలో ఆశ్చర్యమేమీలేదు.. అప్పటి నుంచి దాదాపుయాక్షన్‌ మూవీస్‌లోనే కన్పించారాయన.. భారీగా పెంచిన కండలు తిరిగిన శరీరంతో

Read more