అమ్మాయిలు..ఆర్డోడాంటిక్స్‌..

అమ్మాయిలు ఆర్డోడాంటిక్స్‌ కోమలికి పదిహేను సంవత్సరాల వయస్సు. చాలా అందంగా ఉంటుంది. కాని ఒక్కటే లోపం. అదే ఆమె దంతాలు ఎగుడు దిగుడుగా, వంకరటింకరగా ఉండి, నోరు

Read more