తెలంగాణ బిడ్డ అప్పిరెడ్డి అన్నపరెడ్డి కృషితో ‘డిజిటల్‌ దొండపాడు’

తెలంగాణ బిడ్డ అప్పిరెడ్డి అన్నపరెడ్డి కృషితో ‘డిజిటల్‌ దొండపాడు’ తెలంగాణ బిడ్డ, ప్రవాసభారతీయుడు అప్పిరెడ్డి అన్నపరెడ్డి తన రాష్ట్రానికి తన వంతు సేవచేయాలని సంకల్పించారు. ఆ ఆలోచనలో

Read more