టిడిపి పాలనలో నిరంతర విద్యుత్‌

టిడిపి పాలనలో నిరంతర విద్యుత్‌ బనగానపల్లె: రాZషం విడిపోయి రూ.16వేల కోట్లు లోటు బడ్జెట్‌ ఉన్న ప్పటికీ, ముఖ్యమంత్రికి ఉండటానికి నిలువనీడ కూడాలేకున్న, ప్రజలకుఎలాంటి లోటులేకుండా, ఎన్నో

Read more