ఆమ్లా ఊరగాయ

సాధారణంగా ఉసిరికాయలతో ఎన్నో రకాలుగా చేయవచ్చు. యేడాది పాటు నిలువ ఉండే పచ్చళ్లే కాకుండా రెండు మూడు నెలల పాటు ఉండే పచ్చళ్లు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు.

Read more