9వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన తూమణిమాడత్తుశుత్తుమ్‌ విళక్కెరియతూపమ్‌ కమళ త్తుయిలణై మేల్‌ కణ్‌ వళరుమ్‌మామాన్‌మగళే! మణిక్కదవమ్‌ తాళ్‌ తిఱవాయ్మామీర్‌! అవళై యెళుప్పీరో, ఉన్‌మగళ్‌ దాన్‌,ఊమైయో? అని€ చ్చెవిడో, అనన్దలో?ఏమ ప్పెరున్దుయిల్‌

Read more