రోజుకు 9 పనిగంటలు కనీసవేతనాన్ని నిర్ణయించని ప్రభుత్వం

న్యూఢిల్లీ: ఒక రోజు సెలవుదినంతో రోజుకు 9 పని గంటలు చేయాలనే ప్రతిపాదనను భారత ప్రభుత్వం డ్రాప్ట్‌ వేజ్‌ రూల్స్‌లో తీసుకొచ్చింది. అయితే, ఆజతీయ కనీస వేతనం

Read more