8వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన కీళ్‌వానమ్‌ వెళ్లెను ఎరుమై శిరువీడుమేయ్వాన్‌ పరన్దనకాణ్‌ మిక్కుళ్ల పిళ్లూకళుమ్‌పోవాన్‌ పోకినా ప్పోగామల్‌ కాత్తు, ఉన్నైక్కూవ్ఞవాన్‌ వందు నినోమ్‌, కోదుకలముడైయపావాయ్! ఎళున్దిరాయ్ పాడిప్పఱై కొండుమావా య్

Read more