అక్టోబరులో ఎనిమిదిరోజులు బ్యాంకులకు సెలవులా!

న్యూఢిల్లీ: బ్యాంకులకు అక్టోబునెలలో ఎక్కువ పనిదినాలు సెలవులుగా ఉన్నాయి. సుమారు ఎనిమిదిరోజులు అక్టోబరులో బ్యాంకు ఉద్యోగులకు సెలవులు లభిస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన సెలవులే ఈ ఎనిమిదిరోజులు

Read more