వైభవంగా థాయ్‌రాజు పట్టాభిషేకం

ఏడు కిలోల స్వర్ణ కిరీట ధారణ బ్యాంకాక్‌: థాయ్‌లాండ్‌ రాజు పట్టాభిషేకం వేడుకలు ఈ రోజు ప్రారంభమయినాయి. మూడు రోజుల పాటు జరిగే ప్రక్రియ ఇవాళ అత్యంత

Read more