లిబియా, యూరోపియన్‌ల పోరులో 56 మంది బలి

ట్రిపోలి: తూర్పు లిబియన్‌ దళాలు మరియు ట్రిపోలి ప్రభుత్వ సైనికుల మధ్య పేలుళ్ల పోరులో 56 మంది మరణించారు. గతవారం రాజధానిలో గృహాలను ఖాళృ చేయాలని 6000

Read more